ADATVÉDELEM

 1. Bevezetés

 

A Duna Táncműhely / Budakalászi Lenvirág Alapítvány elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

A Duna Táncműhely mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Az Adatkezelő:

Duna Táncműhely / Budakalászi Lenvirág Alapítvány

cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 5.

adószám: 9185480-1-13

bírósági nyilvántartási szám: 13-01-0000837

 

Jogi háttér:

– Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;

– Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény, Második könyv, Harmadik rész;

 – Az információs önrendelkezésről, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény;

– General Data Protection Regulation (GDPR).

 

 

 1. Adatkezelési alapelvek

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozik az Érintettek által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokra, vagyis mindazokra a személyes adatokra, amelyeket akár a Duna Táncműhely weboldalain, akár más online felületein keresztül, vagy rendezvényeinken személyesen az Érintettek hozzájárulásával az Érintettekre vonatkozóan gyűjtünk, tárolunk, kezelünk a törvényben meghatározott módon.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

 

A kezelt személyes adatok

 1. a) felvétele és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljeskörűek és időszerűek;
 3. c) tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell

terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

Az Érintett jogai:

 1. Tájékoztatáskéréshez való jog
 2. Hozzáféréshez való jog
 3. Helyesbítéshez való jog
 4. Törléshez való jog
 5. Elfeledtetéshez való jog
 6. Korlátozáshoz való jog
 7. Adathordozhatósághoz való jog
 8. Tiltakozáshoz való jog

 

 

 1. Adatkezelési célok

 

Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és Kötelezettség teljesítése érdekében kezel, Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adatot, továbbá olyan mértékben és ideig kezeljen, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

Az adatkezelés kizárólag a Duna Táncműhely működtetése és az általa szervezett események lebonyolítása, egyszóval a Budakalászi Lenvirág Alapítvány Alapító okiratában foglalt cél szerinti közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében történhet.

 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja lehet:

– szolgáltatás igénybevétele vagy nyújtása esetén a számlázás, valamint a fizetések vagy a követelés-behajtás kezelése (szerződéskötéshez és számlázáshoz / fizetéshez szükséges adatok),

– az Érintett munkajogviszonyt létesít az Adatszolgáltatóval (szerződéskötéshez és a díjazás kifizetéshez szükséges adatok),

– az Érintett önkéntesnek jelentkezik (kapcsolattartáshoz és esetleges szerződéskötéshez szükséges adatok),

– az Érintett az Interticket rendszerén keresztül jegyet vásárol az Adatkezelő által szervezett programokra (az Interticket rendszerében kötelezően megadandó vásárlói adatok),

– az Érintett regisztrációhoz kötött eseményekre jelentkezik (név, email-cím),

– az Érintett tájékoztatása a Duna Táncműhely eseményeiről, tevékenységéről hírlevél formájában (név, email-cím).

 

 

 1. Az adatok tárolása és őrzése

 

Az Adatkezelő az adatokat digitálisan és / vagy papíralapon tárolja és kezeli.

– A digitálisan kezelt adatokat (jellegzetesen elsősorban címlisták a hírlevélküldéshez, Interticket vásárlók adatai, CV-k stb.) a Duna Táncműhely munkatársainak számítógépén, valamint külső winchesteren tároljuk.

– A papíralapon kezelt adatokat (jellegzetesen elsősorban szerződések) a Budakalászi Lenvirág Alapítvány irodájában (2011 Budakalász, Puttony u. 3870 hrsz) tároljuk.

 

Biztonság:

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, amellyel az adatok biztonságát garantálhatja.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége végzése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

Időbeliség:

Az Érintettek személyes adatait a meghatározott célok megvalósításához szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján a számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzés i idő a pénzügyi év zárását követő 8 év.

Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén (beleértve a hírlevélre történő feliratkozást is) a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik

 

 

 1. Kapcsolattartás

 

A Duna Táncműhely – mivel az előadó-művészeti szervezeteknek a jogszabály alapján nem kell kijelölni adatvédelmi tisztviselőt – nem rendelkezik kijelölt adatvédelmi tisztviselővel, ezért amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni szeretné a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, a következő email-címen vagy postai címen fordulhat hozzánk: duna.tancmuhely@gmail.com

Budakalászi Lenvirág Alapítvány, 2011 Budakalász, Szentendrei út 5.

A Duna Táncműhelynek a http://dunatancmuhely.hu, valamint minden tulajdonában lévő regisztrált domainjén elérhető szolgáltatások adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a http://dunatancmuhely.hu honlapon folyamatosan elérhetőek.

 

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

+36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató alapja a Duna Táncműhely / Budakalászi Lenvirág Alapítvány Adatvédelmi szabályzata, amely 2018. május 24-tól hatályos, és kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátjuk.

© 2023 Duna Táncműhely – Minden jog fenntartva!